Алтан элсний ДЦГ

Ерөнхий танилцуулга

Алтан элсний ДЦГ: Алтан элс нь дов толгодлог гадаргатай ба үүнийг элсний зүүн хэсэгт элсэн дунд орших Эрдэнэ толгой, Залаа толгой, Хөх толгой зэрэг нам уулс гэрчилнэ. Алтан элсний ДЦГ-ын нийт талбай 151,224 га үүнээс ХАА-н эдэлбэр газар 148,167 га, ойтой газар 590 га, усан сан 2,467 га талбайг хамарна.